Kontroll

Årlig rutinekontroll eller FG kontroll av sprinkleranlegg er regulert i brann- og eksplosjonsloven og plan- og bygningsloven. Loven sier at et brannslukningsanlegg skal vedlikeholdes og kontrolleres en gang i året slik at funksjonen opprettholdes og fungerer som tiltenkt. Dette er også noe forsikring ønsker og ofte setter som et krav i sine forskrifter. Statistikker viser at bygg med automatiske brannslukningsanlegg, herunder sprinkleranlegg, redder liv og verdier i 97% av tilfellene ved et brannforløp fordi brannen blir kontrollert i en tidlig fase. Derfor er den årlige kontrollen meget viktig fordi betydningen av et anlegg som fungerer som tiltenkt kan være avgjørende for om bygget brenner ned og liv går tapt eller ikke. Hensikten med kontrollen er å avdekke avvik som påvirker brannslukningsanleggets ytelse – ikke minst gjøre bruker/eier bevisst på disse, samt hvordan man kan bruke bygget uten å nevneverdig forringe ytelsen til brannslukningsanlegget.

Uavhengig kontroll eller 3.parts kontroll, er en kontroll som tas initiativ til på egenhånd av byggeier eller prosjekteier, men også av entreprenørene. Dette er et supplement til prosjekterende og utførende i et prosjekt, og er således ikke et krav i byggeforskriftene. Hensikten med uavhengig kontroll er å minimere avvikene som man så ofte finner når bygget er tatt i bruk når de årlige rutinekontrollene begynner å løpe. Ved å engasjere en uavhengig kontrollør vil kontrollen mot prosjekterende og utførende fokusere på dimensjoneringen og at underlaget er i henhold til standard, samt at utførelsen er i henhold til underlaget. Her vil også sluttdokumentasjonen påsees er komplett ved overlevering. Kontrollen påbegynnes allerede fra starten av ved valg av løsning, og løpe parallelt gjennom prosjektet til sluttfasen ved overlevering.
NB! For sprinkleranlegg hvor NS 12845 ikke er dekkende, kan den amerikanske standarden NFPA 13 benyttes. Det bør derfor også her utelukkende benyttes personell som er sertifisert i henhold til FG for NFPA 13. Brann & Vannteknikk AS innehar nødvendige godkjenninger og kompetanse til å utføre rutinekontroller på eksisterende sprinkleranlegg, samt kontroll av sprinkleranlegg som er under prosjektering og utførelse mot NS 12845 og NFPA 13. Dette gjelder like fullt for nybygg som for rehabilitering.